BcnRail 2015 - nagrody ERCI Inno­va­tion Awards!

AUTOR: Izabela Skowronek | 2015-11-20 15:52:46

W dniach 17-19.11.2015r.  odbyły sięw Barcelonie targi dla transportu kolejowego  BcnRail 2015 , w których uczestniczył Południowy Klaster Kolejowy.

Podczas targów wręczone zostały nagrody ERCI Inno­va­tion Awards dla naj­bar­dziej inno­wa­cyjnej firmy kole­jowej w Euro­pie, organizatorem konkursu była sieć euro­pej­skich kla­strów kole­jo­wych Euro­pean Rail­way Clu­ster Ini­tia­tive.

W tego­rocz­nej, pierw­szej edy­cji kon­kursu, nagro­dzona została Spółka NEWAG S.A. za pro­jekt “Pierw­sza w Euro­pie pol­ska 6-osiowa elek­tryczna loko­mo­tywa wie­lo­sys­te­mowa dla cięż­kich skła­dów towa­ro­wych zgodna z TSI”.

Spółka NEWAG S.A. została rekomendowana do konkursu przez Zarząd Południowego Klastra Kolejowego - dr hab. inż. Marka Jabłońskiego-Prezes Południowego Klastra Kolejowego, oraz dr inż. Adama Jabłońskiego – Wiceprezes Południowego Klastra Kolejowego.

Wię­cej infor­ma­cji o kon­kur­sie  na http://www.bcnrail.com/en/

Więcej informacji o: NEWAG S.A. Europejskim Liderem Innowacji 2015 http://www.newag.pl/newag-s-europejskim-liderem-innowacji-2015/

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583