Czym jest klaster ?

Południowy Klaster Kolejowy jest skupiskiem wzajemnie powiązanych:

  • firm,
  • instytucji otoczenia biznesu,
  • instytutów badawczych,
  • centrów naukowo-badawczych,
  • uczelni wyższych

działajacych w branzy kolejowej na terenie województwa śląskiego.

Wizja

„Wiodący kreator nowoczesnych rozwiązań i technologii w obszarze transportu kolejowego i jego bezpieczeństwa poprzez wykorzystywanie efektu synergii i potencjału tkwiącego w klastrze"

Cel

Celem bezpośrednim projektu Południowego Klastra Kolejowego jest zbudowanie skutecznej inicjatywy klastrowej na rzecz stwarzania dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw działających w branży kolejowej województwa śląskiego.

Południowy Klaster Kolejowy dodatkowo umożliwi konsolidację sektora kolejowego, transfer technologiczny, benchmarking technologiczny oraz kreowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ruchu kolejowego. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wytworzonemu efektowi synergii.

 

Wśród celów szczegółowych, które również są podstawą niniejszego klastra, można wyróżnić:

  • Poprawę jakości oferowanych usług
  • Kreowanie innowacyjnych rozwiązań w branży kolejowej i ich późniejsza implementacja w bieżącym uzytkowaniu
  • Wzrost niezawiodności i bezpieczeństwo funkcjonowania systemów utzrymania w branży kolejowej, głównie poprzez transfer technologii służących diagnozie i ocenie infrastruktury kolejowej
  • Wspieranie inicjatyw naukowo-badawczych dotyczących poprawy jakości infrastruktury oraz poziomu bezpieczeństwa

Misja

Misją Południowego Klastra Kolejowego jest podnoszenie konkurencyjności podmiotów będących członkiem Klastra poprzez aktywny transfer technologii, wymiany wiedzy i najlepszych praktyk w dziedzinie transportu kolejowego, zapewniając długofalowy rozwój przedsiębiorstw.

 

O projekcie...

Południowy Klaster Kolejowy uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Śląskiego, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość do działalności na kwotę 789 924,87zł.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 999 134,5zł. Jest to dla nas ogromna szansa do rozwoju w zakresie nowych technologii kolejowych oraz niebywała szansa do promocji branży i transportu szynowego w Polsce i Europie.

Celem klastra jest kreowanie i tworzenie transferu technologii w zakresie transportu kolejowego. To połączenie wiedzy praktyków, którzy zajmują się zarówno produkcją detali, jako komponentów dla transportu kolejowego, jak i przewoźników, zarządców z jednostkami badawczymi, których celem jest dostarczenie najnowszej wiedzy w zakresie rozwiązań technicznych oraz uczelniami wyższymi. Branża kolejowa w Polsce wymaga ogromu prac związanych z rozwojem technologicznym, technicznym i organizacyjnym. Południowy Klaster Kolejowy jest ogromną szansą dla rozwoju województwa śląskiego w dziedzinie transportu kolejowego.

Zakres współpracy członków Połu­dniowego Klastra Kolejowego wynika z podpisanej umowy, inicjującej powsta­nie inicjatywy klastrowej i ujętych celów klastra. Członkowie klastra zakładają, iż zakres działań przewidzianych w projekcie w postaci konferencji, seminariów, transferu wiedzy i technologii stanie się podstawą do podjęcia współpracy w zakresie:

·         podejmowania działań na rzecz stwa­rzania dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw będących członkami kla­stra w regionie województwa śląskiego,

·         realizacji wspólnych projektów w za­kresie nowych produktów oraz działań badawczych, informacyjnych w branży kolejowej,

·         propagowania, wspierania i rozwo­ju badań w dziedzinie innowacji na rzecz branży kolejowej we współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi, uczelniami wyższymi,

·         nawiązywania współpracy z kontrahen­tami, firmami, klastrami i innymi ośrod­kami branży kolejowej w regionie, kraju i poza granicami,

·         współpracy z organami administracji publicznej (rządowej i samorządowej),

·         wzrostu konkurencyjności oraz innowa­cyjności klastra poprzez transfer techno­logii,

·         wzrostu konkurencyjności i innowacyj­ności gospodarki w branży kolejowej,

·         promocji i popierania rozwoju innowa­cyjnych technologii w branży kolejowej,

·         wspomagania transferu wiedzy, techno­logii i innowacji,

·         rozwoju prywatnego sektora badaw­czo-rozwojowego oraz poprawa efek­tywności gospodarowania środkami przeznaczonymi na B+R,

·         zwiększenia zainteresowania działalno­ścią innowacyjną podmiotów sektora pry­watnego, wspólnej promocji i zwiększania sku­teczności rynkowej uczestników klastra.

 

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.

 

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583