PRESTIŻ I PROMOCJA

Udział w powiązaniu kooperacyjnym jakim jest Klaster, podnosi prestiż oraz daje możliwość promocji Państwa firmy na rynku krajowym i międzynarodowym. Członkostwo w Klastrze Kolejowym daje możliwość korzystania z najnowszych technologii i badań, podniesienia konkurencyjności oraz pozyskania nowych klientów.

BAZA WIEDZY

Rozwój klastra prowadzi do wykształcenia się wyspecjalizowanych i relatywnie tanich czynników produkcji, w tym odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, wiedzy, a także specjalistycznych usług wspierających. Przestrzenna bliskość oraz interakcje pomiędzy różnymi podmiotami w ramach klastra stymulują przepływ wiedzy, procesu uczenia się oraz absorpcji i generowania innowacji.

WSPARCIE

Bezpośrednią korzyścią dla wszystkich Członków występujących pod wspólną marka Klastra, jest obniżenie kosztów swojej działalności oraz promowanie celów statutowych w środowisku przedsiębiorców, wsparcie ze strony jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu, a także władz lokalnych i rządowych.

Klaster wytwarza „wartość dodaną” dla wszystkich Członków, która wzmacnia konkurencyjność oraz kreuje dla Państwa szereg korzyści tj. m.in.:

 • Zwiększona wydajność przedsiębiorstw należących do Klastra.
 • Zwiększona zdolność podejmowania działań innowacyjnych.
 • Duże perspektywy zdobycia nowych klientów i pozyskanie nowych rynków zbytu dla swoich produktów.
 • Szybkość i łatwość wymiany kontaktów i wiedzy pomiędzy członkami Klastra.
 • Możliwość większej innowacyjności firm, spowodowaną poprzez współpracę z centrami naukowymi, laboratoriami czy uniwersytetami powiązanymi z klastrem.
 • Dostęp do wyspecjalizowanych usług w branży kolejowej.
 • Rozwój kapitału ludzkiego i mobilności siły roboczej.
 • Redukcja niepewności i ryzyka.
 • Dostęp do rozbudowanej sieci dostawców.
 • Dostęp do informacji o najnowszych technologiach w branży kolejowej.
 • Dyfuzja innowacji kolejowych.
 • Dostęp do informacji o rynku (np. o bieżących potrzebach nabywców).
 • Możliwością uzyskania dofinansowania od władz lokalnych promujących innowacyjność.
 • Współpraca z ośrodkami naukowymi w zakresie poszukiwania optymalnych rozwiązań dla sektora transportu kolejowego.
 • Współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami wspierającymi ich rozwój, a także organami administracji rządowej i samorządowej, publikowanie materiałów informacyjnych; biuletynów, książek broszur, ulotek itp.
 • Wspólne działania na rzecz poprawy jakości usług w branży kolejowej.
 • Wspólne działania marketingowe tj. publikacje i reklama w prasie branżowej, prezentacja firmy na stronie internetowej, wspólna promocja Członków Klastra.

 

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583