Strategia Klastra

           
             

 

MAPA DROGOWA ROZWOJU POŁUDNIOWEGO KLASTRA KOLEJOWEGO 2012-2013

Niniejsza Mapa Drogowa stanowi dokument strategiczny Południowego Klastra Kolejowego przedstawiająca priorytety strategiczne na najbliższe lata związane z intensywną aktywnością klastra na arenie krajowej i międzynarodowej.

Podstawą opracowania mapy drogowej Południowego Klastra Kolejowego jest trójkąt kreacji wartości poprzez innowacje, obejmujący trzy obszary główne, na których opiera się nowoczesne podejście do rozwoju transportu kolejowego w Polsce.

Poniżej na rysunku 1 przedstawiono główna ideę kreacji rozwoju rynku kolejowego w kontekście głównych obszarów tematycznych, które stanowią  obecnie priorytet naszego działania.

Trójkąt kreacji wartości poprzez innowacje

Źródło: Opracowanie własne Południowy Klaster Kolejowy

Model rozwoju innowacji kolejowych w Polsce powinien opierać się na wykorzystaniu potencjału wykorzystania klastrów  branżowych ukierunkowanych na trzy kluczowe założenia:

1.    Innowacyjność.

2.    Konkurencyjność

3.    Umiędzynarodowienie.

Jednoczesne zastosowanie  takiego podejścia do rozwoju kolei w Polsce może umożliwić szybszą absorpcję technologii z zagranicy, rozwój rodzimych technologii i rozwiązań organizacyjnych oraz poszukiwanie najlepszych praktyk możliwych do zastosowania w warunkach polskich.  Współpraca nauki i biznesu na rzecz zwiększania innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw kolejowych powinna odbywać się za pośrednictwem profesjonalnych form sieciowych jakimi są między innymi klastry.

Program działań strategicznych i operacyjnych Południowego Klastra Kolejowego obejmuje takie działania jak:

1.    Oferta technologiczna dla użytkowników technologii, a w szczególności Zarządców Infrastruktury, Przewoźników kolejowych, zakładów naprawczych  i Jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie wagonów, użytkowników bocznic kolejowych i innych uczestników rynku kolejowego.

2.    Oferta wymiany personelu w ramach prac służących poprawie konkurencyjności i innowacyjności w obrębie współpracy międzynarodowej – między innymi wymiana inżynierów między firmami kolejowymi z całej Europy.

3.    Włączanie polskich przedsiębiorstw zarówno producentów i dystrybutorów ( dostawców technologii)  i użytkowników technologii ( zarządców infrastruktury i przewoźników kolejowych)  do międzynarodowych sieci klastrów, a poprzez to skupianie firm w międzynarodowe grupy branżowe pracujące na rzecz wspólnych wartości.

4.    Stwarzanie płaszczyzny do pozyskiwania przez przedsiębiorstwa , uczelnie wyższe oraz instytuty badawcze środków z Unii Europejskiej w ramach wspólnej współpracy międzynarodowej w ramach projektów celowych.

5.    Edukacja podmiotów współpracujących z klastrem  w zakresie kreacji innowacji, prawa patentowego, ochrony własności intelektualnej, finansowanie innowacji, prawa gospodarczego w sieciach współpracy etc.

6.    Podniesienie świadomości otoczenia gospodarczego dotyczącego zmian zachodzących w kolejnictwie.

7.    Budowa panelu ekspertów międzynarodowych w zakresie transportu kolejowego.

8.    Organizacja konferencji międzynarodowych i seminariów branżowych , misji gospodarczych i kształtowania warunków kooperacji poprzez merytoryczną dyskusję na aktualne tematy dotyczące transportu kolejowego.

9.    Budowa innowacyjnej informatycznej platformy technologii kolejowych opartej na wymianie wartości pomiędzy dostawcami technologii i ich użytkownikami.

10.  Aktywny udział władz Południowego Klastra Kolejowego na temat kreacji przyszłości polskiej kolei.

11.  Identyfikacja najlepszych praktyk i bazy wiedzy doświadczeń na temat transportu kolejowego w Europie.

12.  Promocja kolejnictwa jako najefektywniejszej formy transportu.

13.  Prowadzenie prac badawczo – naukowych oraz publikacja raportów, analiz w zakresie branży kolejowej.

 

Należy, zwrócić szczególną uwagę, iż klaster stanowi płaszczyznę służącą członkom w pozyskiwaniu nowych możliwości rozwoju biznesowego, transferu technologii, uczenia się, wykorzystywania efektu i potencjału sieci do kreacji relacji biznesowych i tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Aktywność członków klastra w grupach tematycznych sprzyjać powinna osiąganiu przez nich przewag konkurencyjnych i zwiększać szansę wykreowania nowych innowacyjnych rozwiązań zarówno technologicznych jak i organizacyjnych.

 

 

 

 

           
                 
BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583